برچسب: FPGA

آشکارساز همزمان

آموزش اجزای آنالوگ و دیجیتالی یک آشکارساز همزمان

آموزش اجزای آنالوگ و دیجیتالی یک آشکارساز همزمان   آشکارسازی همزمان مبنی بر موج مربعی: نمودار بلوکی آشکارسازی همزمان مبنی بر موج مربعی، در شکل 1 نشان داده شده است. ( شکل 1. آشکارسازی همزمان مبنی بر موج مربع )…